Home » Aktualności » Szkoła w Pieczyskach laureatem „Orły Edukacji”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkoła w Pieczyskach laureatem „Orły Edukacji”

Orły Edu­ka­cji to pre­sti­żo­wa nagro­da, któ­rą mogą się poszczy­cić jedy­nie naj­lep­sze fir­my. Wer­dykt jest naj­lep­szym potwier­dze­niem pro­fe­sjo­na­li­zmu i wyso­kiej jako­ści kształ­ce­nia. Pro­gram kon­kur­su został stwo­rzo­ny, aby spo­śród ist­nie­ją­cych na ryn­ku pla­có­wek, wyróż­nić lide­rów bran­ży edu­ka­cyj­nej, któ­rzy wyzna­cza­ją nowe kie­run­ki roz­wo­ju, sta­wia­ją na inno­wa­cję i nie­ustan­ny roz­wój oraz w spo­sób ela­stycz­ny pod­cho­dzą do zmian zacho­dzą­cych na ryn­ku pra­cy. Ran­king uczest­ni­czą­cych w tym kon­kur­sie jest opar­ty o oce­ny inter­ne­to­we.

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach uzy­ska­ła  bar­dzo wyso­ką oce­nę 8,10pkt/10 pkt, a co za tym idzie zosta­ła lau­re­atem Orłów Edu­ka­cji 2020. Pla­ców­ka sta­ra się cały czas wpro­wa­dzać inno­wa­cyj­ne meto­dy pra­cy, uzy­ski­wać jak naj­wyż­sze wyni­ki edu­ka­cyj­ne, zachę­cać dzie­ci i mło­dzież do roz­wi­ja­nia swo­ich pasji, zain­te­re­so­wań. Jest lokal­nym miej­scem spo­tkań mię­dzy­po­ko­le­nio­wych, kul­tu­ro­wych, gdzie kształ­to­wa­ne są war­to­ści potrzeb­ne do praw­dzi­we­go, war­to­ścio­we­go życia.

Dzię­ku­je­my za uzna­nie i pozy­tyw­ne opi­nie.