Home » Aktualności » Wakacji czas!

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wakacji czas!

We wto­rek 30 czerw­ca w Oddzia­le Przed­szkol­nym przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach mia­ło miej­sce zakoń­cze­nie roku przed­szkol­ne­go. Nie­co­dzien­ne, zwa­żyw­szy na zaist­nia­łą sytu­ację, ale rów­nie sym­pa­tycz­ne. Dzie­ci podzie­lo­ne na gru­py przy­by­ły po odbiór dyplo­mów i ksią­że­czek. Choć z zacho­wa­niem środ­ków ostroż­no­ści miło było spo­tkać się po tak dłu­gim czasie.

Dzię­ku­je­my rodzi­com za przy­by­cie oraz za wza­jem­ną współpracę.

Życzy­my wszyst­kim miłych i bez­piecz­nych waka­cji, rów­no­cze­śnie życząc sobie i przed­szko­la­kom powro­tu od wrze­śnia do przedszkola.