Home » Aktualności » „All about Scotland”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„All about Scotland”

Z oka­zji Dnia Świę­te­go Andrze­ja – patro­na Szko­cji, w naszej szko­le został zor­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs języ­ko­wy pt.”All abo­ut Sco­tland”.  Celem kon­kur­su było posze­rze­nie wie­dzy na temat tego anglo­ję­zycz­ne­go kra­ju i zdo­by­cie jak naj­więk­szej ilo­ści infor­ma­cji o histo­rii, tra­dy­cji, kul­tu­rze, spo­rcie i lite­ra­tu­rze Szko­cji. Zdal­na for­ma kon­kur­su, na szczę­ście, nie znie­chę­ci­ła uczest­ni­ków do udzia­łu. I miej­sce zaję­li: Adam Sztuc­ki  (kl.VII) i Han­na Zna­mi­row­ska (z kl.VI). II miej­sce powę­dro­wa­ło do Micha­ła Wró­bla z kla­sy VI, a na III miej­scu upla­so­wa­ła się Emi­lia Jabłoń­ska z kl.VIII. Bar­dzo ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my wszyst­kim uczestnikom!