Home » Aktualności » Witaj Święty Mikołaju!

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Witaj Święty Mikołaju!

Świę­ty Miko­łaj odwie­dza dzie­ci w każ­dym miej­scu na całym świe­cie. 4 grud­nia z wor­kiem peł­nym pre­zen­tów przy­je­chał rów­nież  do przed­szko­la­ków z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Dzie­ci wybra­ły się na spa­cer w poszu­ki­wa­niu Miko­ła­ja, nasłu­chi­wa­ły dźwię­ku dzwo­necz­ków, któ­re sły­chać było już z dale­ka i świad­czy­ło to o tym, że do szko­ły zbli­ża się nikt inny, jak Świę­ty Miko­łaj we wła­snej oso­bie. Przed­szko­la­ki były bar­dzo szczę­śli­we, roz­pro­mie­nio­ne, a kie­dy zna­la­zły się bli­sko św. Miko­ła­ja – trosz­kę zawsty­dzo­ne. Oprócz peł­ne­go pre­zen­tów wor­ka wycze­ki­wa­ny gość przy­wiózł ze sobą dużo uśmiechu.

Na zakoń­cze­nie Świę­ty Miko­łaj wszyst­kim przed­szko­la­kom wrę­czył duże pacz­ki, a w nich – dla każ­de­go coś dobre­go! Za pre­zen­ty dzie­cia­ki odwdzię­czy­ły się pięk­nie zaśpie­wa­ny­mi pio­sen­ka­mi i wier­szy­ka­mi. Ocze­ki­wa­na cały rok wizy­ta św. Miko­ła­ja minę­ła w bar­dzo miłej atmos­fe­rze i przy­nio­sła naszym pod­opiecz­nym wie­le rado­ści. Dzień ten na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci wszyst­kich przed­szko­la­ków, a nie­któ­rzy z nich już od jutra nie będą mogli docze­kać się kolej­nej Jego wizyty.