Home » Aktualności » Projekt „JUNIOR GOTUJE-WSZYSTKIM SMAKUJE”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Projekt „JUNIOR GOTUJE-WSZYSTKIM SMAKUJE”

W ramach współ­pra­cy ze śro­do­wi­skiem lokal­nym Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach włą­czy­ła się w orga­ni­za­cję i reali­za­cję warsz­ta­tów kuli­nar­nych w ramach pro­jek­tu pn. „Junior gotu­je- wszyst­kim sma­ku­je”, któ­rych orga­ni­za­to­rem jest Koło Gospo­dyń Wiej­skich w Pieczyskach.

W ramach współ­pra­cy reali­zo­wa­ne będą czte­ry cykle warsz­ta­tów w ter­mi­nie lipiec-wrze­sień 2020. Pierw­sze trzy odbę­dą się na sali OSP w Pie­czy­skach, czwar­te na tere­nie szkoły.

I. Pierw­sze warsz­ta­ty prze­zna­czo­ne są dla naj­młod­szych. Pod­czas warsz­ta­tów uczest­ni­cy będą piec cia­sto i cia­stecz­ka. Weź­mie w nich udział gru­pa 15 dzie­ci z klas 0,1,2. Ter­min 8 lip­ca 2020 r.

II. Dru­gie warsz­ta­ty prze­zna­czo­ne są dla nie­co star­szych dzie­cia­ków. Pod­czas warsz­ta­tów uczest­ni­cy będą piec chleb, oraz robić sma­lec. Gru­pa 15 dzie­ci z klas 3,4 .Ter­min 5 sierp­nia 2020 r.

III. Pod­czas trze­cich warsz­ta­tów uczest­ni­cy będą robić prze­two­ry z owo­ców i warzyw. Gru­pa 15 dzie­ci z klas 5,6.Termin 19 sierp­nia 2020 r.

IV. Ostat­nie warsz­ta­ty odbę­dą się we wrze­śniu i są prze­zna­czo­ne dla obec­nej kla­sy 7. Ucznio­wie będą przy­go­to­wy­wać zdro­we sałat­ki warzyw­ne i owo­co­we. Spo­tka­nie zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne na tere­nie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach i zosta­nie połą­czo­ne z corocz­nym świę­tem pie­czo­ne­go ziem­nia­ka, któ­re jest sta­łym punk­tem w szkol­nym kalen­da­rzu. W tym spo­tka­niu uczest­ni­ka­mi będzie cała spo­łecz­ność uczniow­ska szko­ły i koła gospo­dyń. Będzie to spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce cały projekt.

Swo­ją wie­dzą kuli­nar­ną z naj­młod­szy­mi będą dzie­lić się człon­ki­nie Koła Gospo­dyń Wiej­skich w Pie­czy­skach. Nauczy­ciel będą peł­nić rolę opie­ku­nów i dbać o bez­pie­czeń­stwo naj­młod­szych uczestników.

Środ­ki na reali­za­cję pro­jek­tu zosta­ły pozy­ska­ne w ramach lokal­ne­go pro­gra­mu Mini­gran­tów; Pro­gram mikro­dzia­łań dla aktyw­nych miesz­kań­ców Wie­ru­szów 2020 ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów oraz z Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści-Cen­trum Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go w ramach Pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich na lata 2014–2020 reali­zo­wa­ne­go przez Cen­trum Opus.