Home » Aktualności » Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „Magiczna broda Św. Mikołaj”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „Magiczna broda Św. Mikołaj”

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że Gmin­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny pt. „Magicz­na bro­da św.  Miko­ła­ja ” został roz­strzy­gnię­ty. Celem kon­kur­su było przy­bli­że­nie dzie­ciom tra­dy­cji Miko­ła­jek, inspi­ro­wa­nie dzie­ci do pra­cy twór­czej, pobu­dze­nie wyobraź­ni i wraż­li­wo­ści arty­stycz­nej dzie­ci, a tak­że zapre­zen­to­wa­nie przez dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym twór­czo­ści plastycznej.

Oto lista zwycięzców:

Gru­pa dzie­ci 5- let­nich :

I miej­sce —  Julia Olej­nik ‑Oddział przed­szkol­ny Pieczyska

II miej­sce — Prze­my­sław Wró­bel — Oddział przed­szkol­ny Teklinów

III miej­sce — Zofia Cho­wań­ska- Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Mar­szał­ka J. Piłsudzkiego

Gru­pa dzie­ci 6- let­nich :

I miej­sce — Mar­ta Stę­pień – Oddział przed­szkol­ny Cieszęcin

II miej­sce — San­dra Nawroc­ka – Oddział przed­szkol­ny Pieczyska

III miej­sce  — Oli­vier Saw­czuk – Przed­szko­le nr 2 w Wieruszowie

Pozo­sta­li uczest­ni­cy otrzy­ma­li wyróż­nie­nia oraz dyplo­my za udział w kon­kur­sie. Dzię­ku­je­my wszyst­kim któ­rzy pod­ję­li wyzwa­nie i wzię­li udział w konkurs.

Dyplo­my, wyróż­nie­nia oraz nagro­dy moż­na odbie­rać (rodzic, opie­kun lub wycho­waw­ca) w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach od dnia 8.12.2020 do dnia 11.12.2020 w godzi­nach od 9.00 do 15.00.

Zwy­cięz­com gra­tu­lu­je­my i zachę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w kolej­nych konkursach !