Home » Aktualności » ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK I ŚWIĄTECZNYCH PIOSENEK „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA…”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK I ŚWIĄTECZNYCH PIOSENEK „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA…”

Z ogrom­ną rado­ścią infor­mu­je­my, że tego­rocz­ny Szkol­ny Kon­kurs Kolęd, Pastorałek
i Świą­tecz­nych Pio­se­nek
„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA…” w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach został roz­strzy­gnię­ty! W tym roku nasz kon­kurs odbył się w for­mie zdal­nej, ze wzglę­du na czas epi­de­mii oraz obostrzeń zwią­za­nych z orga­ni­zo­wa­niem imprez kul­tu­ral­nych. Celem kon­kur­su było kul­ty­wo­wa­nie i roz­wi­ja­nie tra­dy­cji wspól­ne­go kolę­do­wa­nia, popu­la­ry­za­cja pol­skich kolęd i pasto­ra­łek, roz­wi­ja­nie wraż­li­wo­ści arty­stycz­nej dzieci
oraz inte­gra­cja śro­do­wi­ska szkol­ne­go w tym szcze­gól­nym trud­nym cza­sie pan­de­mii. Jury kon­kur­su bra­ło pod uwa­gę walo­ry gło­so­we, muzy­kal­ność i poczu­cie ryt­mu, dyk­cję, inter­pre­ta­cję utwo­ru oraz ogól­ny wyraz artystyczny. 

Lau­re­aci tego­rocz­ne­go konkursu: 

I miej­sce – Lena Tra­far­ska kl. VI

II miej­sce – Julia Dłu­go­wska i Zuzan­na Pie­przyk kl. IV

III miej­sce – Krzysz­tof Śpi­giel kl. VI

Wyróż­nie­nia:

Lena Cięż­ka i Julia Tra­ła kl. VI; 

Doro­ta Bin­kow­ska i Mile­na Smo­raw­ska kl. V;

Danu­ta Bin­kow­ska kl. V;

Han­na Zna­mi­row­ska kl.VI;

Emi­lia Kik kl. III;

Zofia Paw­lak kl. VI. 

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom za zaan­ga­żo­wa­nie w przy­go­to­wa­nie się do kon­kur­su. Swo­je podzię­ko­wa­nia szcze­gól­nie kie­ru­je­my rów­nież do Rodzi­ców, któ­rzy wspar­li swo­je pocie­chy oraz poma­ga­li pod­czas nagrań. Nagro­dzo­nym i wyróż­nio­nym ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych suk­ce­sów wokalnych!