Home » Aktualności » „Santa’s Christmas”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Santa’s Christmas”

Świą­tecz­ne kon­kur­sy zor­ga­ni­zo­wa­ne w naszej szko­le zakoń­czył kon­kurs z języ­ka angiel­skie­go dedy­ko­wa­ny kla­som V‑VIII pt. „Santa’s Chri­st­mas”. Pole­gał on na stwo­rze­niu komik­su, któ­ry opi­sy­wał Boże Naro­dze­nie św. Miko­ła­ja. Komi­sja kon­kur­so­wa bra­ła pod uwa­gę popraw­ność gra­ma­tycz­ną, for­mę, sta­ran­ność wyko­na­nia oraz pomy­sło­wość. Ucznio­wie wyka­za­li się jak zwy­kle ogrom­ną kre­atyw­no­ścią i talen­tem. Wśród uczniów kla­sy V I miej­sce zaję­ła Daria Dra­piew­ska, II miej­sce Danu­ta Bin­kow­ska, a III miej­sce Anna Sęk. W kla­sach VI-VIII I miej­sce powę­dro­wa­ło do Oli­wie­ra Sem­by i Han­ny Zna­mi­row­skiej, II miej­sce zajął Michał Wró­bel, III miej­sce Julia Tra­ła, a wyróż­nie­nie zdo­by­ła Lena Tra­far­ska. Gratulujemy!!!