Home » Aktualności » Wojewódzkie konkursy przedmiotowe 2020/21

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe 2020/21

Jak co roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ły się Woje­wódz­kie kon­kur­sy przed­mio­to­we. Ucznio­wie naszej szko­ły przy­stą­pi­li do kon­kur­su z języ­ka pol­skie­go, mate­ma­ty­ki oraz języ­ka angiel­skie­go. Była to oka­zja do spraw­dze­nia swo­jej wie­dzy z okre­ślo­nych dzie­dzin wiedzy.

Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim bio­rą­cym udział odwa­gi i osią­gnię­tych wyników.