Home » Aktualności » Konkurs „Tradycyjna gwiazda kolędnika”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Konkurs „Tradycyjna gwiazda kolędnika”

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że kon­kurs tra­dy­cyj­na GWIAZDA KOLĘDNIKA na dłu­gim kiju, został roz­strzy­gnię­ty. Celem kon­kur­su było przy­bli­że­nie daw­nych tra­dy­cji bożo­na­ro­dze­nio­wych, wspól­ne spę­dze­nie cza­su z rodzi­ną. Pra­wie wszyst­kie pra­ce mają mecha­ni­zmy poru­sza­ją­ce gwiaz­dy i mamy przy­pusz­cze­nia że to robo­ta Tatu­siów lub Dziad­ków. Pra­wie wszyst­kie pra­ce speł­ni­ły wyma­ga­nia kon­kur­so­we. Gwiaz­dy były wyko­na­nie z tra­dy­cyj­nych mate­ria­łów oraz zamon­to­wa­no je na kiju.

 

Na kon­kurs wpły­nę­ło 58 prac.

 

Przy­zna­li­śmy:

 

6 miejsc I

 

9 miejsc II

 

21 miejsc III

 

22 wyróż­nie­nia

 

 

 

Lista nagro­dzo­nych:

 

I MIEJSCE

 

Anto­ni Olej­nik- SP Pieczyska

 

Agniesz­ka Opacka

 

Sonia Wyder

 

Nina Kar­daś

 

Han­na Zna­mi­row­ska- SP Pieczyska

 

Ame­lia i Len­ka Golanowskie

 

 

 

II MIEJSCE

 

Szy­mon Gocha

 

Adam Lisiec­ki –SP Pieczyska

 

Lena Tra­far­ska –SP Pieczyska

 

Joan­na Lewan­dow­ska –SP Pieczyska

 

Miko­łaj Kondys

 

Alan Kor­pe­ta –SP Pieczyska

 

Jakub Puchal­ski –SP Pieczyska

 

Tymo­te­usz Bara­now­ski –SP Pieczyska

 

Kin­ga Zgoda

 

 

 

 

 

 

 

III MIEJSCE

 

Julia Olej­nik ‑SP Pieczyska

 

San­dra Nawroc­ka ‑SP Pieczyska

 

Mal­wi­na Wojewoda

 

Emi­lia Kruszyńska

 

Doro­ta Biń­kow­ska- SP Pieczyska

 

Danu­ta Biń­kow­ska ‑SP Pieczyska

 

Anna Sęk- SP Pieczyska

 

Mate­usz Hęcka

 

Zuzan­na Sku­pień- SP Pieczyska

 

Bian­ka Sku­pień ‑SP Pieczyska

 

Dawid Szcze­pań­ski- SP Pieczyska

 

Wik­tor Lisiec­ki ‑SP Pieczyska

 

Oli­wia Kik- SP Pieczyska

 

Jakub Kik- SP Pieczyska

 

Emi­lia Kik ‑SP Pieczyska

 

Iga Jaroch

 

Michał Wró­bel- SP Pieczyska

 

Juliusz Woj­na­row­ski- SP Pieczyska

 

Michał Leśniak

 

Klau­diusz Sto­lar­ski ‑SP Pieczyska

 

Zofia Kowa­lec- SP Pieczyska

 

 

 

Pozo­sta­łe pra­ce zosta­ły nagro­dzo­ne dyplo­ma­mi i słod­ki­mi upominkami.

 

 

 

Ze wzglę­du na sytu­acje epi­de­mio­lo­gicz­ną nie jest moż­li­we zor­ga­ni­zo­wa­nie uro­czy­stej gali wrę­cze­nia nagród.

 

Zapra­sza­my po odbiór nagród;

 

- do piąt­ku (18.12) od godz.8:00–16:00

 

- sobo­tę (19.12) od godz.10:00–15:00

 

- lub po świę­tach od 28 grudnia.