Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Szanowni Państwo,

25 kwietnia 2020
infor­mu­ję, że do 24 maja br. zosta­ła prze­dłu­żo­na prze­rwa w naucza­niu sta­cjo­nar­nym w jed­nost­kach sys­te­mu oświa­ty. Regu­la­cje w tym zakre­sie zosta­ły uję­te w nowe­li­za­cji roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej. Dodat­ko­wo opu­bli­ko­wa­li­śmy dziś har­mo­no­gram egza­mi­nów. Egza­min ósmo­kla­si­sty zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny od 16 do 18 czerw­ca br. Zachę­cam rów­nież do śle­dze­nia infor­ma­cji publi­ko­wa­nych na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.gov.pl/edukacja. […]


Czy­taj dalej …

Konkurs kulinarny

25 kwietnia 2020
Pra­gnie­my przy­po­mnieć, że na fan­pa­ge Kul­czyk Foun­da­tion orga­ni­zu­je­my pro­sty kon­kurs kuli­nar­ny dla dzie­ci, w któ­rym moż­na wygrać m. in. table­ty czy gry edu­ka­cyj­ne.  Zwra­ca­my się do Pań­stwa z uprzej­mą proś­bą o polu­bie­nie i udo­stęp­nie­nie nasze­go postu kon­kur­so­we­go.  Zasa­dy są pro­ste, a my mamy nadzie­ję, że z Waszą pomo­cą uda się zmo­bi­li­zo­wać rodzi­ny do wspól­ne­go goto­wa­nia :) Link do kon­kur­su: https://www.facebook.com/kulczykfoundation/photos/a.212446008958916/1245761128960727/ Infor­ma­cje […]


Czy­taj dalej …

22 kwietnia — Międzynarodowy Dzień Ziemi

23 kwietnia 2020
Z tej oka­zji wspól­nie z Mini­ster­stwem Kli­ma­tu ucznio­wie klas 7–8 ze szko­ły pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach wraz z nauczy­cie­lem wzię­li udział w wir­tu­al­nym spo­tka­niu „Dzień Zie­mi w Mini­ster­stwie Kli­ma­tu”, pod­czas któ­re­go odby­ły się warsz­ta­ty tema­tycz­ne z eks­per­ta­mi i wide­oczat.  W tym roku, ze wzglę­du na nowo­cze­sną for­mę naucza­nia zdal­ne­go, miał on nie­co inny prze­bieg. Został prze­pro­wa­dzo­ny w for­mie on-line. Wide­okon­fe­ren­cja odby­ła się pod hasłem […]


Czy­taj dalej …

„MOJA ILUSTRACJA DO ULUBIONEJ BAŚNI H.CH.ANDERSENA”

19 kwietnia 2020
Roz­strzy­gnię­to szkol­ny kon­kurs czy­­te­l­ni­­czo-pla­­sty­cz­ny on-line­­dla uczniów klas I‑IV pt.  „Moja ilu­stra­cja do ulu­bio­nej baśni H.CH. Ander­se­na”. Kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­ny został przez biblio­te­kę szkol­ną. Zada­niem uczest­ni­ków było wyko­na­nie jed­nej pra­cy  pla­stycz­nej do dowol­nie wybra­nej baśni H.Ch.Andersena oraz prze­sła­nie zdję­cia tej pra­cy. Wpły­nę­ły trzy pra­ce.  Autor­ki prac to Bian­ka Sku­pień kl.II, Mal­wi­na Łukow­ska kl.IV i Mar­ce­li­na Małec­ka kl.II. […]


Czy­taj dalej …

Dzień Ziemi

16 kwietnia 2020
Dro­dzy ucznio­wie ! Ser­decz­nie zapra­sza­my Was do obcho­dów Dnia Zie­mi!!! Wyjąt­ko­wo w tym roku , będą one mia­ły nie­co inny cha­rak­ter. Warsz­ta­ty on-line odbę­dą się 22 kwiet­nia 2020r.,-  o godzi­nie 11.40 nale­ży wejść na stro­nę dzienziemiwmk.pl i wziąć udział w warsz­ta­tach p.t. „DZIEŃ ZIEMI W MINISTERSTWIE KLIMATU” […]


Czy­taj dalej …

Rodzinny konkurs wielkanocny online

10 kwietnia 2020
Roz­strzy­gnię­ty został rodzin­ny kon­kurs wiel­ka­noc­ny onli­ne, któ­re­go orga­ni­za­to­rem była Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach. Zaba­wa była skie­ro­wa­na do przed­szko­la­ków, w wie­ku od 3–6 lat. Przed­mio­tem kon­kur­su było wyko­na­nie w for­mie prze­strzen­nej dowol­ną tech­ni­ką: KURCZACZKA, ZAJĄCZKA lub BARANKA WIELKANOCNEGO. Celem kon­kur­su było popu­la­ry­zo­wa­ne i pogłę­bia­nie wie­dzy na temat tra­dy­cji zwią­za­nych ze Świę­ta­mi Wiel­ka­noc­ny­mi, pobu­dze­nie aktyw­no­ści twór­czej, roz­bu­dze­nie zain­te­re­so­wa­nia […]


Czy­taj dalej …

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

10 kwietnia 2020
Do 26 kwiet­nia br. prze­dłu­żo­na zosta­ła prze­rwa w naucza­niu sta­cjo­nar­nym w jed­nost­kach sys­te­mu oświa­ty – to prze­pis uję­ty w pod­pi­sa­nym dziś, 9 kwiet­nia br. roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej. Rozporządzenie​_Ministra​_Edukacji​_Narodowej​_z​_9​_kwietnia​_2020​_r.pdf […]


Czy­taj dalej …

Konkurs czytelniczo-plastyczny online

7 kwietnia 2020
„MOJA   ILUSTRACJA   DO  ULUBIONEJ  BAŚNI  H.CH.ANDERSENA” Biblio­te­ka szkol­na w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach  zapra­sza uczniów klas I – IV  do wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie czy­­te­l­ni­­czo-pla­­sty­cz­nym pt. „Moja ilu­stra­cja do ulu­bio­nej baśni H.CH. Ander­se­na”. Zada­niem uczest­ni­ka jest wyko­na­nie jed­nej pra­cy  pla­stycz­nej do dowol­nie wybra­nej baśni H.Ch.Andersena. Tech­ni­ka wyko­na­nia pra­cy jest dowol­na. For­mat pra­cy A‑4 lub A‑3. Pod uwa­gę […]


Czy­taj dalej …

Komunikat KPP

5 kwietnia 2020
Sza­now­ni Pań­stwo! Dro­dzy rodzi­ce! W związ­ku z ogło­szo­nym w Pol­sce sta­nem epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa oraz wej­ściem w dniu 31 mar­ca 2020 roku Roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epi­de­mii  PRZYPOMINAMY! Obo­wią­zu­je zakaz wycho­dze­nia z domu osób do 18 roku życia bez opie­ki doro­słe­go. Tyl­ko obec­ność rodzi­ca, opie­ku­na praw­ne­go lub kogoś doro­słe­go […]


Czy­taj dalej …