Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Zabawa karnawałowa i 28 Finał WOŚP

13 stycznia 2020
Jak co roku w dniu 12 stycz­nia odbył się bal kar­na­wa­ło­wy dla dzie­ci i uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach połą­czo­ny z 28 Fina­łem WOŚP. W całe wyda­rze­nie włą­czy­li się nauczy­cie­le oraz rodzi­ce. Wszyst­kim towa­rzy­szył świet­ny humor, oprócz zabaw tanecz­nych, były kon­kur­sy przy­go­to­wa­ne przez Szkol­ny Samo­rzad Uczniow­ski oraz zaba­wa nie­spo­dzian­ka. Moż­na było skosz­to­wać smacz­ne­go cia­sta przy­go­to­wa­ne­go przez rodzi­ców. […]


Czy­taj dalej …

Ferie tuż, tuż

12 stycznia 2020
Ferie tuż za rogiem, jed­nak zanim ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach uda­dzą się na zasłu­żo­ny odpo­czy­nek zosta­ły pod­su­mo­wa­ne dzia­ła­nia szko­ły w I pół­ro­czu roku szkol­ne­go 2019/2020. Na ape­lu szkol­nym Pani Dyrek­tor pod­su­mo­wa­ła wyni­ki w nauce i zacho­wa­niu wszyst­kich klas. Wyróż­nio­ne zosta­ły kla­sy z naj­wyż­szą śred­nia w nauce oraz z naj­lep­szą fre­kwen­cją. Doce­nio­no rów­nież wszyst­kich uczniów, któ­rzy cięż­ko pra­co­wa­li i zdo­by­li śred­nią […]


Czy­taj dalej …

„Koduję, programuję przez zabawy od drugiej klasy w Scratch problemy rozwiązuję” – innowacja pedagogiczna

12 stycznia 2020
Ucznio­wie kla­sy II od wrze­śnia uczest­ni­czą co tydzień w dodat­ko­wych zaję­ciach kom­pu­te­ro­wych w ramach inno­wa­cji peda­go­gicz­nej „„Kodu­ję, pro­gra­mu­ję przez zaba­wy od dru­giej kla­sy w Scratch pro­ble­my roz­wią­zu­ję”. Celem tych zajęć jest mię­dzy inny­mi: wpro­wa­dze­nie na zaję­ciach od II kla­sy nauki pod­staw kodo­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia za pomo­cą róż­nych zabaw, wyko­rzy­sta­nie plat­form inter­ne­to­wych do nauki pod­staw pro­gra­mo­wa­nia, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści logicz­ne­go myśle­nia, […]


Czy­taj dalej …

Spotkanie z policjantem – „Bezpieczne ferie”

9 stycznia 2020
W dniu 8 stycz­nia 2020 r. odby­ło się w naszej szko­le spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lem Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie — aspi­ran­tem szta­bo­wym Damia­nem Paw­la­kiem. W spo­tka­niu wzię­li udział ucznio­wie klas I‑VIII oraz przed­szko­la­ki z gru­py 5–6 lat­ków. Poli­cjant omó­wił pod­sta­wo­we zasa­dy poru­sza­nia się po dro­dze. Udzie­lił wska­zó­wek, jak nale­ży postę­po­wać w kon­tak­tach z obcy­mi. Szcze­gól­nie sku­pił sie na omó­wie­niu zasad […]


Czy­taj dalej …

Szkolne Jasełka Bożonarodzeniowe w Pieczyskach

7 stycznia 2020
Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia to wyjąt­ko­wy okres w roku, na któ­ry cze­ka­ją nie tyl­ko dzie­ci, ale rów­nież doro­śli. Ze Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia wią­że się wie­le pięk­nych tra­dy­cji i zwy­cza­jów. Jed­nym z nich jest odgry­wa­nie insce­ni­za­cji zwa­nych Jaseł­ka­mi. W tego­rocz­ną atmos­fe­rę rado­ści z naro­dze­nia Jezu­sa w betle­jem­skim żłób­ku włą­czy­ła się rów­nież spo­łecz­ność szkol­na w Pie­czy­skach. Dyrek­cja szko­ły i Gro­no Peda­go­gicz­ne zapro­si­ła do udzia­łu w jaseł­kach […]


Czy­taj dalej …

Matematyka, co z głowy nie umyka — warcaby na nowo

6 stycznia 2020
W pierw­szym pół­ro­czu ucznio­wie kla­sy I uczęsz­cza­li na zaję­cia dodat­ko­we „Mate­ma­ty­ka, co z gło­wy nie umy­ka — war­ca­by na nowo”, pro­wa­dzo­ne przez wycho­waw­czy­nię Elwi­rę Szew­czyk w ramach inno­wa­cji peda­go­gicz­nych. Pod­czas zajęć wszy­scy pozna­li histo­rię powsta­nia gry w war­ca­by, następ­nie nauczy­ciel zapo­znał dzie­ci z zasa­da­mi tej gry. Kolej­nym kro­kiem było wyko­na­nie przez uczniów swo­ich plansz do gry, wyko­ny­wa­nie pion­ków z mate­ria­łów wtór­nych takich jak: […]


Czy­taj dalej …

Niepowtarzalny klimat Świąt Bożego Narodzenia

22 grudnia 2019
20 grud­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach po raz dru­gi odbył się Szkol­ny Kon­kurs Kolęd, Pasto­ra­łek i Pio­se­nek Świą­tecz­nych, któ­ry wpro­wa­dził nas w nie­po­wta­rzal­ny kli­mat Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była pani Joan­na Mucha. W jury zasia­dły pani Dyrek­tor Mał­go­rza­ta Gone­ra, pani Anna Noga, pani Lilia­na Dłu­go­wska – przed­sta­wi­ciel rodzi­ców oraz pan Leszek Mącz­ka, przed­sta­wi­ciel […]


Czy­taj dalej …

„Świąteczny Anioł” — tydzień wolontariatu

15 grudnia 2019
W okre­sie przed­świą­tecz­nym prze­pro­wa­dzo­no w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach sze­reg dzia­łań cha­ry­ta­tyw­nych w ramach tygo­dnia wolon­ta­ria­tu. Jed­ną z nich była akcja cha­ry­ta­tyw­na na rzecz Domu Ochro­ny Życia Poczę­te­go w Odo­la­no­wie. Akcja zosta­ła przy­go­to­wa­na przez Szkol­ny Klub Wolon­ta­riu­sza przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Do dzia­łań włą­czy­ła się cała szko­ła. Ucznio­wie w ramach akcji przy­go­to­wa­li kart­ki świą­tecz­ne, ozdo­by cho­in­ko­we, pier­nicz­ki, cia­stecz­ka […]


Czy­taj dalej …

Badźmy eko od najmłodszych lat

15 grudnia 2019
Pro­gram Przed­szkol­nej Edu­ka­cji Anty­ty­to­nio­wej “Czy­ste powie­trze wokół nas”. […]


Czy­taj dalej …