Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

7 listopada 2019
Ucznio­wie naszej szko­ły spró­bo­wa­li swo­ich sił w Woje­wódz­kich Kon­kur­sach Przed­mio­to­wych. Zma­ga­nia spraw­dza­ły wie­dzę z mate­ma­ty­ki, języ­ka pol­skie­go i języ­ka angiel­skie­go. Głów­ny­mi cela­mi kon­kur­su było roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań uczniów i umie­jęt­no­ści, sto­so­wa­nie zdo­by­tej wie­dzy w prak­tycz­nym dzia­ła­niu, wdra­ża­nie uczniów do samo­kształ­ce­nia, przy­go­to­wa­nie ich do nauki w szko­łach wyż­sze­go stop­nia i pogłę­bia­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści z zakre­su dane­go przed­mio­tu. […]


Czy­taj dalej …

Pasowanie przedszkolaków

7 listopada 2019
31 paź­dzier­ni­ka zapi­sał się w kar­tach naszej gru­py 3–4 lat­ków jako dzień nie­za­po­mnia­ny i wyjąt­ko­wy. W tym dniu w gru­pie 3–4 lat­ków odby­ło się uro­czy­ste paso­wa­nie na przed­szko­la­ka i star­sza­ka. Dzie­ci mimo lek­kiej tre­my zachwy­ci­ły wszyst­kich swo­imi wystę­pa­mi. Następ­nie Pani Dyrek­tor Mał­go­rza­ta Gone­ra uro­czy­ście paso­wa­ła ich na przed­szko­la­ków i star­sza­ków. Na pamiąt­kę tego wyda­rze­nia dzie­ci otrzy­ma­ły dyplo­my […]


Czy­taj dalej …

Uczniowie z Pieczysk w Szkole Plastycznej w Łodzi

7 listopada 2019
Ucznio­wie ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach wzię­li udział w pro­jek­cie „Jan­ko Pla­­sty­­kant- poszu­ki­wa­nie talen­tów pla­stycz­nych wśród naj­młod­szych miesz­kań­ców woje­wódz­twa łódz­kie­go’’ na zapro­sze­nie  Zespo­łu Pań­stwo­wych Szkół Pla­stycz­nych im. T. Makow­skie­go w Łodzi. Cały wyjazd został finan­so­wa­ny przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Łódz­kie­go. Celem pro­jek­tu było bada­nie kom­pe­ten­cji pla­stycz­nych uczniów wraz z reali­za­cją ele­men­tów doradz­twa zawo­do­we­go. Ucznio­wie klas IV- […]


Czy­taj dalej …

Profilaktyka uzależnień w Szkole w Pieczyskach

7 listopada 2019
W dniu 4 listo­pa­da w szko­le odby­ły się zaję­cia pro­wa­dzo­ne przez pra­cow­ni­ka Miej­skie­go Ośrod­ka Pro­fi­lak­ty­ki, Tera­pii Uza­leż­nień i Współ­uza­leż­nie­nia w Wie­ru­szo­wie panią Klau­dię Jaros na temat: Poję­cie uza­leż­nie­nia na przy­kła­dzie zespo­łu uza­leż­nie­nia od niko­ty­ny. Zaję­cia prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły w kla­sach VI-VIII. Mia­ły one cha­rak­ter pra­cy indy­wi­du­al­nej ucznia oraz gru­po­wej. Poru­szo­ne takie zagad­nie­nia jak: przy­czy­ny się­ga­nia po sub­stan­cje psy­cho­ak­tyw­ne, kon­se­kwen­cje krót­ko­ter­mi­no­we […]


Czy­taj dalej …

Uczniowie pamiętają o tych co odeszli

2 listopada 2019
Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach kul­ty­wu­ją pamięć o oso­bach, któ­rych już nie ma wśród nas, a pozo­sta­wi­li cząst­kę swo­jej histo­rii w życiu tej szko­ły. W tym celu mło­dzież ze Szkol­ne­go Klu­bu Wolon­ta­riu­sza wraz ze swo­imi kole­ga­mi i wycho­waw­ca­mi wybra­ła się na wyciecz­kę pie­szą zwie­dza­jąc przy oka­zji oko­licz­ne cmen­ta­rze, a w szcze­gól­no­ści gro­by pra­cow­ni­ków Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Daw­ka wspo­mnień przy­bli­ży­ła syl­wet­ki tych, […]


Czy­taj dalej …

Czwartek z teatrem

2 listopada 2019
Czwar­tek minął w teatral­nej atmos­fe­rze. Jako pierw­si na spo­tka­nie ze sztu­ką wyru­szy­li ucznio­wie klas IV-VI. Na deskach sce­ny Wie­ru­szow­skie­go Domu Kul­tu­ry zago­ścił mito­lo­gicz­ny świat pełen intry­gu­ją­cych posta­ci i zaska­ku­ją­cych wąt­ków. Mitycz­ni boha­te­ro­wie od zawsze fascy­no­wa­li. Tym razem też nie było ina­czej. Dodat­ko­wym atu­tem sztu­ki było po łącze­nie świa­ta współ­cze­sne­go  z mito­lo­gicz­nym. Boha­­te­­ro­­wie-rówie­­śni­­cy naszych uczniów otrzy­ma­li nie­po­wta­rzal­ną szan­sę […]


Czy­taj dalej …

Półfinał Wojewódzki w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej

2 listopada 2019
W dniu 30 paź­dzier­ni­ka w Zespo­le Szkół Ponad­pod­sta­wo­wych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Wie­ru­szo­wie odbył się pół­fi­nał woje­wódz­ki w dru­ży­no­wym teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt w ramach Igrzysk Mło­dzie­ży Szkol­nej. W zawo­dach wystar­to­wa­ło sie­dem dru­żyn: SP Buczek, SP Czest­ków, SP Pie­czy­ska, SP Nr 2 Wie­ru­szów, SP Mie­rzy­ce, SP Bia­ła i SP Char­łu­pia Wiel­ka. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły: Dąbik Mał­go­rza­ta, Kał­muk Karo­li­na […]


Czy­taj dalej …

Dzień otwarty w szkole w Pieczyskach

30 października 2019
W ponie­dzia­łek 28 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach miał miej­sce Dzień Otwar­ty. Z zapro­sze­nia szko­ły sko­rzy­sta­li rodzi­ce nowych dzie­ci jak i uczniów tej szko­ły. Jak co roku naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się zaję­cia w gru­pie naj­młod­szej, jed­nak­że nie bra­kło rów­nież zain­te­re­so­wa­nych rodzi­ców w kla­sach I‑III. Przed­szko­la­ków z oddzia­łu 3–4 lat­ków odwie­dzi­ły dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku chcą […]


Czy­taj dalej …

Święto pieczonego ziemniaka w Pieczyskach

30 października 2019
„A w naszym przed­szko­lu impre­za nie byle jaka, bo obcho­dzi­my Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka” Pięk­na, zło­ta jesień to czas zbio­rów ziem­nia­ków, warzyw wszyst­kim dobrze zna­nych, a przy tym świet­na oka­zja do wspól­nej zaba­wy i bliż­sze­go pozna­nia tego warzy­wa.  W pięk­ny sło­necz­ny dzień gru­py przed­szkol­ne przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach obcho­dzi­ły Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka. W tym dniu dzie­ci posze­rzy­ły wie­dzę […]


Czy­taj dalej …