Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Gminny konkurs ekologiczny „Eko-choinka”

4 grudnia 2019
W dniu 3 grud­nia 2019r w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach został roz­strzy­gnię­ty gmin­ny kon­kurs eko­lo­gicz­ny na naj­ład­niej­szą świą­tecz­ną Eko- cho­in­kę, pod hasłem: Im bar­dziej eko, tym lepiej. Celem kon­kur­su było posze­rze­nie eko­lo­gicz­nej wie­dzy uczest­ni­ków kon­kur­su, kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji świą­tecz­nych, nauka poży­tecz­ne­go dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska, kształ­to­wa­nie postaw pro­eko­lo­gicz­nych wśród uczniów. Kon­kurs odbył się w trzech […]


Czy­taj dalej …

W przedszkolu zabawa

1 grudnia 2019
W przed­szko­lu zaba­wa Andrze­jek to czas! Niech magia i wróż­ba Kró­lu­ją wśród nas! Andrzej­ki to wie­czór wróżb odpra­wia­nych w wigi­lię św. Andrze­ja, czy­li noc z 29 na 30 listo­pa­da. Według daw­nych wie­rzeń ta noc mia­ła magicz­ną moc, uchy­la­ją­cą wro­ta do nie­zna­nej przy­szło­ści. Obec­nie andrzej­ki są weso­łym spo­tka­niem, dostar­cza­ją­cym wie­lu prze­żyć i emo­cji. Są one jed­nak też oka­zją do roz­bu­dze­nia w dzie­ciach cie­ka­wo­ści […]


Czy­taj dalej …

Co dalej ósmoklasisto?

1 grudnia 2019
W ramach  doradz­twa zawo­do­we­go ucznio­wie  kla­sy VIII odwie­dzi­li sąsia­du­ją­cą  ze szko­łą filię jed­ne­go z naj­więk­szych zakła­dów pro­duk­cji mebli „Wer­sal”. Ósmo­kla­si­ści wraz z opie­ku­na­mi i  pod opie­ką  kie­row­ni­ków zakła­du mie­li moż­li­wość poznać taj­ni­ki powsta­wa­nia mebli od przy­sło­wio­wej ”pod­szew­ki”. Obser­wo­wa­li każ­dą fazę pro­duk­cji. Od momen­tu dostar­cze­nia drew­nia­ne­go ste­la­ża , aż po kon­tro­lę jako­ści wyko­na­ne­go, goto­we­go mebla i jego przy­go­to­wa­nia do wysył­ki. […]


Czy­taj dalej …

Andrzejkowe szaleństwa

29 listopada 2019
Tra­dy­cyj­nie świę­to­wa­li­śmy andrzej­ki. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się wróż­by. Moż­na było dowie­dzieć się, jakie imię będzie mia­ła przy­szła sym­pa­tia lub co nasz cze­ka w naj­bliż­szej przy­szło­ści. Cie­ka­wość wzbu­dza­ły tak­że cia­stecz­ka z wróż­bą, któ­re przy­go­to­wa­ły uczen­ni­ce z kla­sy VII. Porad udzie­lał tak­że Wróż­bi­ta Maciej, spo­glą­da­jąc w swo­ją magicz­ną kulę. Dla zwo­len­ni­ków zdro­wej kon­ku­ren­cji przy­go­to­wa­na […]


Czy­taj dalej …

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego

29 listopada 2019
„Mobil­na podróż przez Zjed­no­czo­ne Niem­cy” Ucznio­wie kla­sy VI reali­zu­ją w roku szkol­nym 2019/2020 inno­wa­cje peda­go­gicz­ną z języ­ka nie­miec­kie­go pn. „ Mobil­na podróż przez Zjed­no­czo­ne Niem­cy”. Celem tych dzia­łań jest w nowo­cze­sny spo­sób, przy wyko­rzy­sta­niu mul­ti­me­dial­nych narzę­dzi przy­bli­że­nie uczniom tra­dy­cji, zwy­cza­jów, infor­ma­cji geo­gra­ficz­nych i kul­tu­ro­wych o naszych zachod­nich sąsia­dach.  Opra­co­wa­nie cie­ka­wo­stek na temat Nie­miec Ucznio­wie kla­sy VI bio­rą­cy […]


Czy­taj dalej …

Dzień Pluszowego Misia w Pieczyskach

26 listopada 2019
Dzie­ci z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach w wyjąt­ko­wy, uro­czy­sty spo­sób świę­to­wa­ły Dzień Plu­szo­we­go Misia. W dniu 25 listo­pa­da każ­de dziec­ko przy­szło do przed­szko­la ze swo­im małym lub dużym przy­ja­cie­lem — plu­szo­wym misiem. Każ­dy wie, że miś to naj­lep­szy kum­pel do zaba­wy, kom­pan w podró­ży oraz naj­lep­szy przy­ja­ciel w okre­sie dzie­ciń­stwa. Dzie­ci pozna­ły histo­rię świę­ta, wspól­nie tań­czy­ły, bawi­ły się […]


Czy­taj dalej …

Prace uczniów z Pieczyska w Polskim Radiu — „Choinki Jedynki”

26 listopada 2019
Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach wzię­li udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym „Cho­in­ki Jedyn­ki”. Do kon­kur­su zapro­si­ła Fun­da­cja Anny Dym­nej „Mimo Wszyst­ko” oraz Pol­skie Radio. Aby wziąć udział w kon­kur­sie nale­ża­ło do 20 listo­pa­da nade­słać na adres orga­ni­za­to­ra wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ną pra­cę pla­stycz­ną na temat: Tajem­nic Świąt Boże­go Naro­dze­nia. W ten spo­sób ucznio­wie włą­czy­li się w ogól­no­pol­ską akcje cha­ry­ta­tyw­ną, gdyż w dniu 07 grud­nia […]


Czy­taj dalej …

Świąteczny anioł

26 listopada 2019
W okre­sie przed­świą­tecz­nym od 21.XI- 06.XII trwa w naszej szko­le akcja cha­ry­ta­tyw­na pod nazwą „ŚWIĄTECZNY ANIOŁ” na rzecz Domu Samot­nej Mat­ki w Odo­la­no­wie. W ramach tej akcji ucznio­wie przy­go­to­wu­ją kart­ki świą­tecz­ne i ozdo­by cho­in­ko­we. Za pozy­ska­ne środ­ki zosta­ną zaku­pio­ne naj­po­trzeb­niej­sze arty­ku­ły spo­żyw­cze i środ­ki che­micz­ne dla pod­opiecz­nych Domu Samot­nej Mat­ki w Odo­la­no­wie. […]


Czy­taj dalej …

Dowóz szkolny w roku 2019/2020

23 listopada 2019
DOWÓZ — OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 7.25 — KLATKA 7:30 — MIELESZYNEK 7:40 — PIECZYSKA ODWÓZ — OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU 15:40 — SPOD SZKOŁY W PIECZYSKACH PIĄTEK 13:45 — SPOD SZKOŁY W PIECZYSKACH […]


Czy­taj dalej …