Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Lokalny Dzień Seniora

16 lutego 2020
Lokal­ny Dzień Senio­ra połą­czo­ny z Dniem Bab­ci i Dziad­ka stał się już tra­dy­cją w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Jak co roku ucznio­wie zapro­si­li swo­ich uko­cha­nych dziad­ków na wspa­nia­łą część arty­stycz­ną, słod­ki poczę­stu­nek i zaba­wę przy dobrej muzy­ce. W dniu 13 lute­go 2020r. cała spo­łecz­ność uczniow­ska wraz z senio­ra­mi, wycho­waw­ca­mi oraz zapro­szo­ny­mi gość­mi w oso­bach Pana rad­ne­go Dawi­da Borycz­ki, […]


Czy­taj dalej …

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 „Działajmy razem”

11 lutego 2020
W ramach obcho­dów Dnia Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu, któ­ry w tym roku odby­wa się pod hasłem „ Dzia­łaj­my razem” w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zre­ali­zo­wa­no wie­le dzia­łań w tym zakre­sie. Były to min.: lek­cje poświę­co­ne bez­pie­czeń­stwie w sie­ci dla klas I‑VIII w opar­ciu o fil­my „Owce w sie­ci” oraz stro­nę sieciaki.pl. Kla­sa VIII bra­ła udział  w pro­jek­cie „Czy jeste­śmy bez­piecz­ni w naszej szko­le w Inter­ne­cie?”. […]


Czy­taj dalej …

Projekt „Zdrowe uszko”

10 lutego 2020
W ramach edu­ka­cji zdro­wot­nej i pro­fi­lak­ty­ki Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach reali­zu­je pro­gram „ Bada­nie prze­sie­wo­we słu­chu dla uczniów klas I szkół pod­sta­wo­wych na tere­nie powia­tu sie­radz­kie­go i wie­ru­szow­skie­go”. Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020. Bene­fi­cjen­ta­mi dzia­łań są ucznio­wie klas I, wycho­waw­cy, rodzi­ce i opie­ku­no­wie praw­ni oraz pie­lę­gniar­ka […]


Czy­taj dalej …

Koło szachowe

5 lutego 2020
Na zaję­ciach koła sza­cho­we­go ucznio­wie pozna­ją zasa­dy poru­sza­nia się poszcze­gól­nych figur oraz pod­sta­wo­we zasa­dy gry. Uczą się roz­po­zna­wa­nia sytu­acji sza­cho­wych, pato­wych i zama­to­wa­nia prze­ciw­ni­ka. Ćwi­czą mato­wa­nie róż­ny­mi figu­ra­mi np. dwie­ma wie­ża­mi, het­ma­nem i wie­żą oraz roz­wią­zy­wa­li róż­ne zada­nia sza­cho­we. Edu­ka­cja przez sza­chy pozwa­la w nowy, cie­ka­wy spo­sób roz­wi­jać umie­jęt­no­ści uczniów i przy­swa­jać tre­ści zawar­te w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej. Jest […]


Czy­taj dalej …

Dzień Otwarty — 17.02.2020 r.

5 lutego 2020
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach ofe­ru­je miłą, bez­piecz­ną i ser­decz­ną atmos­fe­rę, a tak­że boga­tą ofer­tę edu­ka­cyj­ną. Koła zain­te­re­so­wa­nia z języ­ka angiel­skie­go, mate­ma­ty­ki, koło sza­cho­we, spor­to­we, zaję­cia teatral­ne, arty­stycz­ne, nauka gry w war­ca­by, nauka kodo­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia, zaję­cia dzien­ni­kar­skie z języ­ka angiel­skie­go, zaję­cia kul­tu­ro­znaw­cze z języ­ka nie­miec­kie­go. Zaję­cia wyrów­naw­cze z języ­ka pol­skie­go, języ­ka angiel­skie­go, mate­ma­ty­ki, zaję­cia logo­pe­dycz­ne, kore­k­cy­j­no-kom­pe­n­sa­­cy­j­ne, gim­na­sty­kę […]


Czy­taj dalej …

Feryjna wycieczka do Łodzi

17 stycznia 2020
W dniu 16 stycz­nia , pod­czas tego­rocz­nych ferii ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach wybra­li się na wyciecz­kę do Łodzi. Pierw­szym punk­tem wyciecz­ki było Expe­ry­men­ta­rium. Po przej­ściu przez kosmicz­ny tunel ucznio­wie weszli do sali z eks­po­na­ta­mi, gdzie poprzez samo­dziel­ne prze­pro­wa­dza­nie doświad­czeń mogli poznać i zro­zu­mieć róż­ne pra­wa nauki i tech­ni­ki. Two­rzy­li ludz­ki zamknię­ty obwód elek­trycz­ny, przez któ­ry pły­nął prąd, i wie­le […]


Czy­taj dalej …

Zabawa karnawałowa i 28 Finał WOŚP

13 stycznia 2020
Jak co roku w dniu 12 stycz­nia odbył się bal kar­na­wa­ło­wy dla dzie­ci i uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach połą­czo­ny z 28 Fina­łem WOŚP. W całe wyda­rze­nie włą­czy­li się nauczy­cie­le oraz rodzi­ce. Wszyst­kim towa­rzy­szył świet­ny humor, oprócz zabaw tanecz­nych, były kon­kur­sy przy­go­to­wa­ne przez Szkol­ny Samo­rzad Uczniow­ski oraz zaba­wa nie­spo­dzian­ka. Moż­na było skosz­to­wać smacz­ne­go cia­sta przy­go­to­wa­ne­go przez rodzi­ców. […]


Czy­taj dalej …

Ferie tuż, tuż

12 stycznia 2020
Ferie tuż za rogiem, jed­nak zanim ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach uda­dzą się na zasłu­żo­ny odpo­czy­nek zosta­ły pod­su­mo­wa­ne dzia­ła­nia szko­ły w I pół­ro­czu roku szkol­ne­go 2019/2020. Na ape­lu szkol­nym Pani Dyrek­tor pod­su­mo­wa­ła wyni­ki w nauce i zacho­wa­niu wszyst­kich klas. Wyróż­nio­ne zosta­ły kla­sy z naj­wyż­szą śred­nia w nauce oraz z naj­lep­szą fre­kwen­cją. Doce­nio­no rów­nież wszyst­kich uczniów, któ­rzy cięż­ko pra­co­wa­li i zdo­by­li śred­nią […]


Czy­taj dalej …

„Koduję, programuję przez zabawy od drugiej klasy w Scratch problemy rozwiązuję” – innowacja pedagogiczna

12 stycznia 2020
Ucznio­wie kla­sy II od wrze­śnia uczest­ni­czą co tydzień w dodat­ko­wych zaję­ciach kom­pu­te­ro­wych w ramach inno­wa­cji peda­go­gicz­nej „„Kodu­ję, pro­gra­mu­ję przez zaba­wy od dru­giej kla­sy w Scratch pro­ble­my roz­wią­zu­ję”. Celem tych zajęć jest mię­dzy inny­mi: wpro­wa­dze­nie na zaję­ciach od II kla­sy nauki pod­staw kodo­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia za pomo­cą róż­nych zabaw, wyko­rzy­sta­nie plat­form inter­ne­to­wych do nauki pod­staw pro­gra­mo­wa­nia, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści logicz­ne­go myśle­nia, […]


Czy­taj dalej …