Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Komunikat!

7 czerwca 2020
Dni 12 czerw­ca 2020 (pią­tek) 16, 17, 18 czerw­ca 2020r (egza­min ósmo­kla­si­sty) są dnia­mi dodat­ko­wo wol­ny­mi od zajęć dydak­tycz­no-wycho­waw­czych. […]


Czy­taj dalej …

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

3 czerwca 2020
Śp. Ryszar­da Niko­de­ma — wie­lo­let­nie­go nauczy­cie­la i dyrek­to­ra Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach Wyra­ża­jąc wdzięcz­ność za wie­lo­let­nią pra­ce na rzecz spo­łecz­no­ści szkol­nej i lokal­nej kie­ru­je­my wyra­zy głę­bo­kie­go współ­czu­cia do Rodzi­ny i Naj­bliż­szych. Dyrek­cja, Nauczy­cie­le, Pra­cow­ni­cy, Ucznio­wie i Rodzi­ce Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, Soł­tys wsi Pie­czy­ska wraz z Radą Sołec­ką. […]


Czy­taj dalej …

Dzień Dziecka

31 maja 2020
W tym roku szkol­nym Dzień Dziec­ka będzie­my świę­to­wać nie­co ina­czej. W ponie­dzia­łek nie będzie spraw­dzia­nów i prac domo­wych. Odpo­czy­waj­cie, ciesz­cie się miłym towa­rzy­stwem, a przede wszyst­kim bądź­cie zdro­wi i nie daj­cie się wiru­so­wi (to taki rym dla miło­śni­ków poezji). Od wtor­ku roz­po­czy­na­my bata­lie o dobre oce­ny i daje­my z sie­bie wszyst­ko. Do zoba­cze­nia w szko­le. SAMORZĄD UCZNIOWSKI I OPIEKUN ANNA NOGA […]


Czy­taj dalej …

Informacja dotycząca zwrotu wpłaconej zaliczki

29 maja 2020
Infor­ma­cja dla rodzi­ców doty­czą­ca zwro­tu wpła­co­nej zalicz­ki w wyso­ko­ści 100,00 zł od ucznia na wyciecz­kę ‚któ­ra mia­ła się odbyć w dniach 4–5 czerw­ca. W związ­ku z aktu­al­na sytu­acją wyciecz­ka szkol­na pla­no­wa­na na 4–5 czerw­ca do Wado­wic, Oświę­ci­mia i Żyw­ca nie odbę­dzie się. Do biu­ra podró­ży „Kolumb” na począt­ku maja zosta­ła zło­żo­na pisem­na rezy­gna­cja z wyciecz­ki. Biu­ro wpła­ci­ło już wcze­śniej całą kwo­tę […]


Czy­taj dalej …

Kochanym rodzicom!

26 maja 2020
Mama i Tata to wiel­kie sło­wa, któ­re koja­rzą się z miło­ścią, cie­płem rodzin­nym i szczę­ściem. Dla dziec­ka rodzi­ce to naj­waż­niej­sze oso­by w jego życiu, nale­ży więc dbać, trosz­czyć się i pie­lę­gno­wać wię­zi rodzin­ne. W tym roku ucznio­wie ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach wyra­zi­ły swo­ją ogrom­ną wdzięcz­ność i miłość swo­im rodzi­com w taki wła­śnie spo­sób. Pre­zen­ta­cja dla mam […]


Czy­taj dalej …

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty w roku 2020

23 maja 2020
16 czerw­ca 2020r (wto­rek) — język pol­ski, godz. 9:00 17 czerw­ca 2020r (śro­da) — mate­ma­ty­ka, godz. 9:00 18 czerw­ca 2020r (czwar­tek) — język obcy, godz. 9:00 Wytycz­ne dla zda­ją­cych, doty­czą­ce orga­ni­zo­wa­nia i prze­pro­wa­dza­nia w 2020 r. egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty. 1.1.Na egza­min może przyjść wyłącz­nie oso­ba zdro­wa (zda­ją­cy, nauczy­ciel, inny pra­cow­nik szko­ły, np. dba­ją­cy o czy­stość), bez obja­wów cho­ro­bo­wych suge­ru­ją­cych cho­ro­bę […]


Czy­taj dalej …

Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

7 maja 2020
Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach po uprzed­nio uzy­ska­nej zgo­dzie orga­nu pro­wa­dzą­ce­go Gmi­ny Wie­ru­szów, mając na uwa­dze bez­pie­czeń­stwo uczniów oraz miesz­kań­ców Gmi­ny Wie­ru­szów w związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się wiru­sa SARS-Cov‑2 wywo­łu­ją­ce­go cho­ro­bę COVID-19 oraz potrze­bę przy­sto­so­wa­nia pla­ców­ki do przy­ję­cia dzie­ci zgod­nie z wytycz­ny­mi Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go i Mini­stra Edu­ka­cji naro­do­wej, na pod­sta­wie §18 ust.2 pkt 2 roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej […]


Czy­taj dalej …

Dzieci z Pieczysk dla Wojtusia

1 maja 2020
Do trwa­ją­cej na Face­bo­oku Ogól­no­pol­skiej Akcji „Arty­ści dla Woj­tu­sia” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Arty­stów i Przy­ja­ciół Teatru Ślą­skie­go w Kato­wi­cach pod nazwą #Koły­san­ka­dla­Woj­tu­sia posta­no­wi­ły włą­czyć się uczen­ni­ce kla­sy III Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach Julia i Zuzia. Dziew­czyn­ki zaśpie­wa­ły swo­je autor­skie koły­san­ki, aby pomóc cho­re­mu na SMA Woj­tu­sio­wi Howi­so­wi. W akcję włą­czy­ło się już wie­lu arty­stów sce­ny pol­skiej m.in. Olga Boń­czyk, Rena­ta […]


Czy­taj dalej …

Wyniki szkolnego konkursu historycznego „Co wiem o Konstytucji 3 Maja”

1 maja 2020
Moż­na było uzy­skać 26 punk­tów. Wyni­ki zgod­nie z regu­la­mi­nem : dwa pierw­sze miej­sca i oce­na celu­ją­ca z histo­rii ( cząst­ko­wa) Julia Tra­ła kl.V 23 pkt. i Filip Domań­ski kl.VIII 21 pkt. dwa dru­gie miej­sca i oce­na bar­dzo dobra z histo­rii (cząst­ko­wa) Lena Tra­far­ska kl.V 21 pkt ( tyle samo co Filip , ale przy­sła­ne póź­niej) i Mał­go­rza­ta Dąbik […]


Czy­taj dalej …