Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

CodeWeek 2020

3 listopada 2020
W okre­sie od 15 do 23 paź­dzier­ni­ka nasza szko­ła włą­czy­ła się w Euro­pej­ski Tydzień Kodo­­wa­­nia- Code­We­ek 2020. Code­We­ek to spo­łecz­na ini­cja­ty­wa, w ramach któ­rej euro­pej­skie pań­stwa kon­ku­ru­ją w licz­bie zor­ga­ni­zo­wa­nych wyda­rzeń zwią­za­nych z kodo­wa­niem i pro­gra­mo­wa­niem. Ucznio­wie klas I‑II mie­li sze­reg zabaw zwią­za­nych z kodo­wa­niem: odko­do­wy­wa­li róż­ne obraz­ki i samo­dziel­nie ukła­da­li kody. W kla­sach III- VIII ucznio­wie kodo­wa­li na plat­for­mach edu­ka­cyj­nych oraz pro­gra­mo­wa­li  w Scratch. […]


Czy­taj dalej …

Informacja MEN

26 października 2020
Zawie­sza­my na dwa tygo­dnie zaję­cia sta­cjo­nar­ne dla uczniów klas IV-VIII szko­ły pod­sta­wo­wej i uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Gminy Wieruszów i Powiatu Wieruszowskiego w Tenisie Stołowym

21 października 2020
W dniu 21.10.2020 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Teni­sie Sto­ło­wym w ramach Igrzysk Mło­dzie­ży Szkol­nej. W zawo­dach wzię­ły udzia­ły zespo­ły ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Wój­ci­nie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie i Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt w skła­dzie: Śliw­ka Julia, Puchal­ska Maria i Kał­muk […]


Czy­taj dalej …

Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2020
Dnia 14 paź­dzier­ni­ka w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, odby­ło się uro­czy­ste paso­wa­nie pierw­szo­kla­si­stów. Dzie­ci zosta­ły paso­wa­ne na pra­wo­wi­tych uczniów. Pierw­szo­kla­si­ści przed­sta­wi­li pro­gram arty­stycz­ny  przy­go­to­wa­ny pod kie­run­kiem wycho­waw­cy kla­sy. Po zło­że­niu ślu­bo­wa­nia  dyrek­tor szko­ły Mał­go­rza­ta Gone­ra paso­wa­ła dzie­ci „magicz­nym ołów­kiem’’ na uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Pierw­szo­kla­si­ści otrzy­ma­li wie­le życzeń, pamiąt­ko­we dyplo­my oraz pre­zen­ty i sło­dy­cze.  Po paso­wa­niu głos […]


Czy­taj dalej …

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

5 października 2020
Ucznio­wie naszej szko­ły z klas III- VII już po raz dru­gi wzię­li udział w X Świa­to­wym Dniu Tablicz­ki Mno­że­nia. Jed­no­dnio­we Świę­to Tablicz­ki Mno­że­nia to dzień sym­bo­licz­ny. W tym roku przy­pa­dał on 2 paź­dzier­ni­ka. Celem akcji jest pro­pa­go­wa­nie zaba­wo­wej for­my ucze­nia się mate­ma­ty­ki. Ma ona zachę­cić do przy­po­mnie­nia sobie tablicz­ki mno­że­nia w przy­jem­ny, nie­co­dzien­ny spo­sób, jest […]


Czy­taj dalej …

Święto pieczonego ziemniaka

2 października 2020
Jak co roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach obcho­dzo­no Świę­to pie­czo­ne­go ziem­nia­ka. W przy­jem­nej atmos­fe­rze, w pro­mie­niach słoń­ca w dniu 18 wrze­śnia 2020r cała spo­łecz­ność uczniow­ska wzię­ła udział we wspól­nym spo­tka­niu na świe­żym powie­trzu. Dzie­ci wraz z rodzi­ca­mi, ucznio­wie pod opie­ką wycho­waw­ców sma­ży­li kieł­ba­ski i pie­kli ziem­nia­ki przy ogni­sku. Uczen­ni­ce kla­sy ósmej przy­go­to­wa­ły smacz­ne sałat­ki. Całe spo­tka­nie było […]


Czy­taj dalej …

Bezpieczeństwo na drodze

2 października 2020
Dnia 30.09.2020 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się spo­tka­nie z poli­cjan­tem asp. sztab. Damia­nem Paw­la­kiem. Spo­tka­nie w gru­pach przed­szkol­nych oraz w kla­sach I‑III mia­ło na celu uświa­do­mie­nie dzie­ciom jak waż­ne jest bez­pie­czeń­stwo na uli­cach w szcze­gól­no­ści w porze jesien­nej, gdy na dwo­rze szyb­ciej zapa­da zmrok. Dzie­ci dowie­dzia­ły się jak bez­piecz­nie prze­cho­dzić przez jezd­nię, przy­po­mnia­ły sobie nume­ry alar­mo­we oraz zosta­ły poin­for­mo­wa­ne […]


Czy­taj dalej …

„Czwartki Lekkoatletyczne” – wrzesień 2020

24 września 2020
24 wrze­śnia, na Ryn­ku w Wie­ru­szo­wie, odby­ło się uro­czy­ste odsło­nię­cie tablic w Alei Olim­pij­czy­ków i Para­olim­pij­czy­ków oraz otwar­cie XXVII edy­cji „Czwart­ków Lek­ko­atle­tycz­nych”.  Po odsło­nię­ciu tablic wszy­scy uda­li się na teren sta­dio­nu, gdzie miał miej­sce sym­bo­licz­ny bieg inte­gra­cyj­ny oraz kon­ku­ren­cje lek­ko­atle­tycz­ne. W zawo­dach naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: rocz­nik 2010 — Wyder Kamil w bie­gu na 60 m. oraz Sem­ba Bar­tosz w rzu­cie piłecz­ką palan­to­wą […]


Czy­taj dalej …

Indywidualne Biegi Przełajowe

23 września 2020
22 wrze­śnia, na kom­plek­sie Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­tu i Tury­sty­ki w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów oraz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Mar­cel Muro­wa­ny w gru­pie młod­szej oraz Maria Puchal­ska, Dawid Szczer­buk, Tomasz Kos, Bar­tosz Kik i Nor­bert Sto­lar­ski w gru­pie star­szej. Dawid zajął 6 miej­sce, Mary­sia — 8. Pozo­sta­li ucznio­wie upla­so­wa­li się w dru­giej dzie­siąt­ce. […]


Czy­taj dalej …