Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Powszechny Spis Rolny

16 września 2020
Wraz z roz­po­czę­ciem roku szkol­ne­go – 1 wrze­śnia roz­po­czął się Powszech­ny Spis Rol­ny i potrwa do 30 listo­pa­da 2020 r. To bada­nie sta­ty­sty­ka publicz­na reali­zu­je co 10 lat – ostat­ni spis rol­ny prze­pro­wa­dzo­no w 2010 r. Udział w Spi­sie Rol­nym jest obo­wiąz­ko­wy. Do uczest­nic­twa w bada­niu zobo­wią­za­ni są wszy­scy użyt­kow­ni­cy gospo­darstw rol­nych (zarów­no oso­by fizycz­ne, jak […]


Czy­taj dalej …

Procedury udziału w zajęciach w okresie pandemii COVID-19

1 września 2020
Pro­ce­du­ry udzia­łu w zaję­ciach w okre­sie pan­de­mii COVID-19 w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach od 1 wrze­śnia 2020r. (pdf) Pro­ce­du­ry zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa w oddzia­łach przed­szkol­nych w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach w związ­ku z wystą­pie­niem COVID-19 (pdf) […]


Czy­taj dalej …

Zasady bezpieczeństwa dla dzieci

31 sierpnia 2020
Zasa­dy bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z pojaz­dów publicz­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go w trak­cie epi­de­mii SARS-CoV‑2 w Pol­sce wytycz­ne MI i GIS (pdf) Bez­pie­czeń­stwo dzie­ci w środ­kach trans­por­tu zbio­ro­we­go (pdf) […]


Czy­taj dalej …

HARMONOGRAM DOWOZÓW OD 2.09–4.09.2020 R.

28 sierpnia 2020
Dowóz nr 1 7.00 Wie­ru­szów (przy­sta­nek Sedal)- 7.10 Klatka‑7.20 Mie­­le­­szy­­nek- 7.30 Pie­czy­ska 7.30 Pie­­czy­­ska- 7.40 Cho­ba­nin (przy­sta­nek PKS)- 7.50 Pie­czy­ska Odwóz nr 1 (od ponie­dział­ku do piąt­ku) 45 Pie­­czy­­ska- 13.55 Cho­ba­nin (przy­sta­nek PKS)- 14.10 Pie­czy­ska 15 Pie­­czy­­ska- 14.25 Mie­­le­­szy­­nek- 14.35 Kla­t­ka- Wie­ru­szów Odwóz nr 2 (od ponie­dział­ku do czwart­ku) 30 Pie­­czy­­ska- 15.40 Cho­ba­nin (przy­sta­nek PKS)- […]


Czy­taj dalej …

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

28 sierpnia 2020
Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2020/2021 w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach  odbę­dzie się 1 wrze­śnia 2020r, godzi­na 10.00. dla klas I‑VIII Ze wzglę­du na sytu­ację epi­de­micz­na nie będzie czę­ści ofi­cjal­nej, ucznio­wie wcho­dząc do szko­ły uda­ją się pro­sto do klas, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem: Kla­sa I- sala nr 8 Kla­sa II- sala nr 11 Kla­sa III- sala nr 2 Kla­sa IV-sala nr 10 Kla­sa V- […]


Czy­taj dalej …

#DobreWakacje – akcja MEN

25 lipca 2020
Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej roz­po­czy­na akcję #Dobre­Wa­ka­cje. Każ­de­go dnia do koń­ca waka­cji będzie­my zamiesz­czać na naszych kana­łach inter­ne­to­wych infor­ma­cje o war­to­ścio­wych przed­się­wzię­ciach edu­ka­cyj­nych, spor­to­wych czy kul­tu­ral­nych oraz cie­ka­we pro­po­zy­cje spę­dza­nia wol­ne­go cza­su. Będzie­my rów­nież przy­po­mi­nać o bez­pie­czeń­stwie pod­czas waka­cji. Chce­my w ten spo­sób wes­przeć uczniów i rodzi­ców, któ­rzy ze wzglę­du na pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa musie­li zmie­nić lub ogra­ni­czyć swo­je pla­ny […]


Czy­taj dalej …

Projekt „JUNIOR GOTUJE-WSZYSTKIM SMAKUJE”

16 lipca 2020
W ramach współ­pra­cy ze śro­do­wi­skiem lokal­nym Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach włą­czy­ła się w orga­ni­za­cję i reali­za­cję warsz­ta­tów kuli­nar­nych w ramach pro­jek­tu pn. „Junior gotu­­je- wszyst­kim sma­ku­je”, któ­rych orga­ni­za­to­rem jest Koło Gospo­dyń Wiej­skich w Pie­czy­skach. W ramach współ­pra­cy reali­zo­wa­ne będą czte­ry cykle warsz­ta­tów w ter­mi­nie lipiec-wrze­­sień 2020. Pierw­sze trzy odbę­dą się na sali OSP w Pie­czy­skach, czwar­te na tere­nie szko­ły. I. Pierw­sze […]


Czy­taj dalej …

Wyprawka przedszkolaka

11 lipca 2020
WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2020 2–3 (pdf) WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2020 4–5 (pdf) WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2020 6 (pdf) […]


Czy­taj dalej …

Wakacji czas!

3 lipca 2020
We wto­rek 30 czerw­ca w Oddzia­le Przed­szkol­nym przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach mia­ło miej­sce zakoń­cze­nie roku przed­szkol­ne­go. Nie­co­dzien­ne, zwa­żyw­szy na zaist­nia­łą sytu­ację, ale rów­nie sym­pa­tycz­ne. Dzie­ci podzie­lo­ne na gru­py przy­by­ły po odbiór dyplo­mów i ksią­że­czek. Choć z zacho­wa­niem środ­ków ostroż­no­ści miło było spo­tkać się po tak dłu­gim cza­sie. Dzię­ku­je­my rodzi­com za przy­by­cie oraz za wza­jem­ną współ­pra­cę. Życzy­my wszyst­kim miłych i bez­piecz­nych waka­cji, rów­no­cze­śnie […]


Czy­taj dalej …