Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

„Świąteczny Anioł”

23 listopada 2019
W dniu 21 listo­pa­da 2019r odby­ła się pierw­sza część akcji cha­ry­ta­tyw­nej na rzecz Domu Samot­nej Mat­ki w Odo­la­no­wie. Akcja zosta­ła przy­go­to­wa­na przez Szkol­ny Klub Wolon­ta­riu­sza przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Do dzia­łań włą­czy­ła się cała szko­ła. Ucznio­wie przy­go­to­wa­li kart­ki świą­tecz­ne, ozdo­by cho­in­ko­we, któ­re moż­na było nabyć pod­czas spo­tka­nia z rodzi­ca­mi w tym dniu. W ten spo­sób do akcji […]


Czy­taj dalej …

Dzień Życzliwości

23 listopada 2019
W tym roku po raz pierw­szy nasza szko­ła obcho­dzi­ła „Dzień Życz­li­wo­ści ”. Jest to świę­to peł­ne uśmie­chów, miłych słów, gestów, pozy­tyw­nych emo­cji. Dla odróż­nie­nia i pod­kre­śle­nia waż­no­ści tego dnia wszy­scy ucznio­wie i nauczy­cie­le nosi­li pla­kiet­ki z uśmie­chem. W cza­sie zajęć ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi roz­ma­wia­li o kole­żeń­stwie, życz­li­wo­ści i kul­tu­rze oso­bi­stej. Tego dnia wszy­scy sta­ra­li się być wobec […]


Czy­taj dalej …

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada 2019
20 listo­pa­da to wyjąt­ko­wy dzień- jest to 30 rocz­ni­ca uchwa­le­nia Kon­wen­cji o pra­wach dziec­ka, naj­waż­niej­sze­go doku­men­tu sta­no­wią­ce­go o pra­wach naj­młod­szych. W tym szcze­gól­nym dniu Dzie­ci na całym świe­cie, razem z ucznia­mi ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach jed­no­czą się i podej­mu­ją wie­le dzia­łań w imie­niu swo­ich rówie­­śni­­ków- tych, któ­rych pra­wa są czę­sto łama­ne. To rado­sny dzień, ale z poważ­nym prze­sła­niem : Dla każ­de­go […]


Czy­taj dalej …

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

19 listopada 2019
Ogól­no­pol­ski  Dzień Gło­śne­go Czy­ta­nia  odbył się w naszej szko­le w towa­rzy­stwie Gan­gu Sło­dzia­ków z książ­ki pani Rena­ty Piąt­kow­skiej pt.  „Przy­ja­cie­le mogą wie­le, czy­li magia z leśnej pola­ny”. Ucznio­wie klas I‑III  z cie­ka­wo­ścią wysłu­cha­li dwóch wybra­nych roz­dzia­łów. Przy­go­dy naszych leśnych przy­ja­ciół roz­bu­dzi­ły zain­te­re­so­wa­nie dzie­ci czy­ta­niem . Obec­ność masko­tek pozwo­li­ła dzie­ciom prze­nieść się w zaka­mar­ki leśnej […]


Czy­taj dalej …

Uczniowie z Pieczysk w Mobilnym Planetarium

19 listopada 2019
W dniu 19 listo­pa­da 2019r ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach mie­li nie­po­wta­rzal­ną oka­zję na pobyt w mobil­nym pla­ne­ta­rium. Całość spo­tka­nia roz­po­czę­ła się pre­zen­ta­cją i pro­jek­cją mate­ria­łu fil­mo­we­go, któ­ry doty­czył cie­ka­wo­stek na temat kosmo­su i tego co nas ota­cza. Głów­nym celem było przy­bli­że­nie mło­dzie­ży i dzie­ciom infor­ma­cji na temat dzia­ła­nia tele­sko­pu Hublea. Ucznio­wie pozna­li cie­ka­wost­ki na temat wiel­ko­ści Ukła­du […]


Czy­taj dalej …

„Bezpieczny pierwszak” w gminie Wieruszów

12 listopada 2019
Komen­da Powia­to­wa Poli­cji w Wie­ru­szo­wie wspól­nie z Kasą Rol­ni­cze­go Ubez­pie­cze­nia Spo­łecz­ne­go w Wie­ru­szo­wie prze­pro­wa­dzi­ły dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne skie­ro­wa­ne dla uczniów klas pierw­szych szkół pod­sta­wo­wych w Wie­ru­szo­wie oraz w gmi­nie Wie­ru­szów. W ramach kam­pa­nii prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły pre­lek­cje na temat bez­pie­czeń­stwa na dro­dze oraz w gospo­dar­stwie domo­wym i rol­nym. W naszej szko­le pierw­szo­kla­si­stów 7 listo­pa­da 2019 roku odwie­dzi­li Ane­ta Sie­dlec­ka i Karo­li­na Mie­sza­ła z Kasy Rol­ni­cze­go […]


Czy­taj dalej …

„Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci”

12 listopada 2019
Co roku, w listo­pa­dzie, czci­my jed­no z naj­więk­szych wyda­rzeń w naszej histo­rii, odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści 11 listo­pa­da 1918 roku. W dniu 8 listo­pa­da ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach przy­by­li do szko­ły w odświęt­nych, galo­wych stro­jach. Na szkol­nych kory­ta­rzach czuć było pod­nio­słą atmos­fe­rę. Wszy­scy zebra­li się na ape­lu oko­licz­no­ścio­wym, któ­ry został roz­po­czę­ty wspól­nym odśpie­wa­niem nasze­go hym­nu — „Mazur­ka Dąbrow­skie­go”. W ten […]


Czy­taj dalej …

Dyskoteka jesienna

7 listopada 2019
Na jesien­ne chło­dy naj­lep­sza jest dobra zaba­wa. Do takich wnio­sków doszedł samo­rząd uczniow­ski, zapra­sza­jąc uczniów na dys­ko­te­kę.  O świet­ną muzy­kę zadba­li chłop­cy z kla­sy VI, kon­kur­sy przy­go­to­wa­ły uczen­ni­ce  z kla­sy VII i VIII, a nagro­da­mi obda­ro­wa­ła uczniów rada rodzi­ców. Nie zabra­kło wspól­nych zabaw, cze­goś słod­kie­go, a przede wszyst­kim świet­nej zaba­wy. Już nie­dłu­go andrzej­ki… […]


Czy­taj dalej …

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

7 listopada 2019
Ucznio­wie naszej szko­ły spró­bo­wa­li swo­ich sił w Woje­wódz­kich Kon­kur­sach Przed­mio­to­wych. Zma­ga­nia spraw­dza­ły wie­dzę z mate­ma­ty­ki, języ­ka pol­skie­go i języ­ka angiel­skie­go. Głów­ny­mi cela­mi kon­kur­su było roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań uczniów i umie­jęt­no­ści, sto­so­wa­nie zdo­by­tej wie­dzy w prak­tycz­nym dzia­ła­niu, wdra­ża­nie uczniów do samo­kształ­ce­nia, przy­go­to­wa­nie ich do nauki w szko­łach wyż­sze­go stop­nia i pogłę­bia­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści z zakre­su dane­go przed­mio­tu. […]


Czy­taj dalej …