Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Projekt „JUNIOR GOTUJE-WSZYSTKIM SMAKUJE”

16 lipca 2020
W ramach współ­pra­cy ze śro­do­wi­skiem lokal­nym Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach włą­czy­ła się w orga­ni­za­cję i reali­za­cję warsz­ta­tów kuli­nar­nych w ramach pro­jek­tu pn. „Junior gotu­­je- wszyst­kim sma­ku­je”, któ­rych orga­ni­za­to­rem jest Koło Gospo­dyń Wiej­skich w Pie­czy­skach. W ramach współ­pra­cy reali­zo­wa­ne będą czte­ry cykle warsz­ta­tów w ter­mi­nie lipiec-wrze­­sień 2020. Pierw­sze trzy odbę­dą się na sali OSP w Pie­czy­skach, czwar­te na tere­nie szko­ły. I. Pierw­sze […]


Czy­taj dalej …

Wyprawka przedszkolaka

11 lipca 2020
WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2020 2–3 (pdf) WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2020 4–5 (pdf) WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2020 6 (pdf) […]


Czy­taj dalej …

Wakacji czas!

3 lipca 2020
We wto­rek 30 czerw­ca w Oddzia­le Przed­szkol­nym przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach mia­ło miej­sce zakoń­cze­nie roku przed­szkol­ne­go. Nie­co­dzien­ne, zwa­żyw­szy na zaist­nia­łą sytu­ację, ale rów­nie sym­pa­tycz­ne. Dzie­ci podzie­lo­ne na gru­py przy­by­ły po odbiór dyplo­mów i ksią­że­czek. Choć z zacho­wa­niem środ­ków ostroż­no­ści miło było spo­tkać się po tak dłu­gim cza­sie. Dzię­ku­je­my rodzi­com za przy­by­cie oraz za wza­jem­ną współ­pra­cę. Życzy­my wszyst­kim miłych i bez­piecz­nych waka­cji, rów­no­cze­śnie […]


Czy­taj dalej …

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020
W nie­ty­po­wy spo­sób, któ­ry wymo­gła na szko­le pan­de­mia, zakoń­czył się rok szkol­ny 2019/2020 w naszej szko­le. Każ­da kla­sa o wyzna­czo­nej godzi­nie, z zacho­wa­niem wszyst­kich środ­ków bez­pie­czeń­stwa,  spo­tka­ła się z wycho­waw­ca­mi. Jako pierw­si ode­bra­li świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły, nagro­dy i dyplo­my ucznio­wie kla­sy ósmej. Wie­lu z nich wyko­rzy­sta­ło czas zdal­ne­go naucza­nia i uzy­ska­li na koniec roku dobre i bar­dzo dobre wyni­ki. […]


Czy­taj dalej …

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

18 czerwca 2020
Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go odbę­dzie się 26.06.2020r na kory­ta­rzu szkol­nym. Na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go nie przy­cho­dzą ucznio­wie cho­rzy, z obja­wa­mi cho­ro­bo­wy­mi, przy­by­wa­ją­cy na kwa­ran­tan­nie lub w izo­la­cji lub jeśli ktoś z domow­ni­ków prze­by­wa na kwa­ran­tan­nie lub w izo­la­cji. O zaist­nia­łej sytu­acji nale­ży powia­do­mić wycho­waw­cę wcze­śniej. Ze wzglę­du na zaostrzo­ne środ­ki bez­pie­czeń­stwa ucznio­wie po odbiór świa­dec­twa przy­cho­dzą w masecz­kach, ręka­wicz­kach, zacho­wu­jąc wyma­ga­ny odstęp min. […]


Czy­taj dalej …

Wyniki Gminnego Konkursu Literackiego

14 czerwca 2020
Wyni­ki kon­kur­su na naj­cie­kaw­szy wiersz o tema­ty­ce ochro­ny powie­trza reali­zo­wa­ne­go w ramach „Pro­gra­mu Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej — Zdro­we powie­trze to jest to!” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Łodzi Kate­go­ria ucznio­wie kla­sy IV i VI I miej­sce – Piotr Suł­kow­ski, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Jana Paw­ła II w Wie­ru­szo­wie, kl. V b II miej­sce – Anto­ni Jania­czyk, […]


Czy­taj dalej …

Zawieszenie zajęć w placówce

8 czerwca 2020
Sza­now­ni Pań­stwo ! Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, mając na uwa­dze sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną na naszym tere­nie, za zgo­dą orga­nu pro­wa­dzą­ce­go, zawie­sza zaję­cia w pla­ców­ce od dnia 08.06.2020r. do 15.06.2020r. W związ­ku z tym w naszej szko­le od 08.06.2020r. do 15.06.2020r. odby­wać się będzie kształ­ce­nie na odle­głość na obec­nych zasa­dach. Pod­sta­wa praw­na: Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 31 grud­nia 2002 roku w spra­wie bez­pie­czeń­stwa […]


Czy­taj dalej …

Rekrutacja do szkół średnich

8 czerwca 2020
http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021 http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/informacje-dla-kandydatow/ http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/ […]


Czy­taj dalej …

Rozliczenie podręczników przez uczniów Szkoły Podstawowej w Pieczyskach

7 czerwca 2020
22.06.2020  godz.10.00- kla­sa VII godz. 11.00- kla­sa VI   23.06.2020 godz. 9.00- kla­sa V godz. 10.00- kla­sa IV   24.06.2020 godz. 9.00- kla­sa III godz. 10.00- kla­sa II godz. 11.00- kla­sa I   Oso­ba koor­dy­nu­ją­ca przyj­mo­wa­nie pod­rę­cz­ni­­ków- pani Jolan­ta Pie­trzy­kow­ska oraz wycho­waw­ca danej kla­sy. Po zda­niu pod­ręcz­ni­ków ucznio­wie wra­ca­ją na zaję­cia, któ­re  odby­wa­ją się zgod­nie z pla­nem. […]


Czy­taj dalej …