Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

„Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”

12 grudnia 2019
Komi­sja Kon­kur­so­wa XX Kon­kur­su „Kra­jo­braz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go” nagro­dzi­ła i wyróż­ni­ła pra­ce nastę­pu­ją­cych uczniów I Kate­go­ria wie­ko­wa — ucznio­wie klas I‑III Nagro­dy otrzy­mu­ją: Maja Andrze­jak II c SP Filial­na w Nie­mo­je­wie Niko­la Lee kl. II c SP Filial­na w Nie­mo­je­wie Miłosz Kowal­czyk kl.II SP Bia­dasz­ki Alek­san­dra Rzeź­nik kl. II b SP nr 2 im. Mar­szal­ka J. Pił­sud­skie­go w Wie­ru­szo­wie […]


Czy­taj dalej …

„W Krainie Króla Lwa”

11 grudnia 2019
10 grud­nia ucznio­wie z klas I‑III oraz dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go – gru­pa 5–6 lat­ki  naszej szko­ły wraz ze swo­imi opie­ku­na­mi poje­cha­ły do WDK w Wie­ru­szo­wie na sztu­kę wyko­na­ną przez akto­rów z Teatru Współ­cze­sne­go w Kra­ko­wie pt. „W Kra­inie Kró­la Lwa”. Przed­sta­­wie­­nie- to wzru­sza­ją­ca histo­ria małe­go lwiąt­ka opar­ta na moty­wach jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych ani­mo­wa­nych fil­mów — „Kró­la Lwa”. Przed­sta­wie­nie było bar­dzo dyna­micz­ne, atrak­cyj­ne wizu­al­nie […]


Czy­taj dalej …

Mistrz gry w warcaby

11 grudnia 2019
9 grud­nia po raz pierw­szy w naszej szko­le odby­ły się roz­gryw­ki gry w war­ca­by wśród uczniów kla­sy I wraz z rodzi­ca­mi. Tur­niej był  spo­tka­niem uczniów uczą­cych się gry w war­ca­by na zaję­ciach poza­lek­cyj­nych w ramach inno­wa­cji peda­go­gicz­nych.  Dru­ży­nę two­rzy­li: dziec­ko i rodzic. Na roz­gryw­ki odważ­nie sta­wi­li się sami ojco­wie. Odby­ły się czte­ry run­dy pod czuj­nym okiem wycho­waw­czy­ni Elwi­ry Szew­czyk. […]


Czy­taj dalej …

Jak zostać pisarzem

9 grudnia 2019
W dniu 9 grud­nia 2019r w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się spo­tka­nie uczniów z auto­rem powie­ści przy­go­do­wych dla mło­dzie­ży Rober­tem Kościusz­ko. Tema­tem spo­tka­nia było pyta­nie jak zostać pisa­rzem i odkryć wła­sne powo­ła­nie do ksią­żek. W spo­sób bar­dzo cie­ka­wy gość spo­tka­nia na pod­sta­wie histo­rii z wła­sne­go życia i swo­ich obser­wa­cji pod­po­wia­dał uczniom jak odkryć swo­ją sil­ną stro­nę lub […]


Czy­taj dalej …

Zbiórka surowców wtórnych

9 grudnia 2019
Jak co roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach ucznio­wie zbie­ra­ją surow­ce wtór­ne. Są to: maku­la­tu­ra, alu­mi­nium, zuży­te bate­rie, kor­ki. Wszyst­kie te dzia­ła­nia odby­wa­ją się dwa razy w cią­gu roku szkol­ne­go: w czerw­cu i grud­niu. Ucznio­wie dba­ją w ten spo­sób o śro­do­wi­sko, przy­czy­nia­ją się, że nasze oto­cze­nie jest przy­jem­niej­sze i czyst­sze. Wszyst­kie dzia­ła­nia eko­lo­gicz­ne uczą nas dba­nia o nasze oto­cze­nie […]


Czy­taj dalej …

Niezwykły gość!

6 grudnia 2019
Jak co roku 6 grud­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie ze Świę­tym Miko­ła­jem. Od same­go rana z każ­dej stro­ny krę­ci­ły się po kory­ta­rzach i w kla­sach dzie­ci ubra­ne na czer­wo­no, w pięk­nych miko­łaj­ko­wych czap­kach. Ocze­ku­jąc na upra­gnio­ne­go gościa ucznio­wie z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem obej­rze­li insce­ni­za­cję przy­go­to­wa­ną przez uczniów kla­sy IV I VI, któ­ra mia­ła wszyst­kim przy­bli­żyć postać świę­te­go. Młod­sze […]


Czy­taj dalej …

Świąteczne akcje uczniów „Pomysłowy domek dla ptaków”

6 grudnia 2019
Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach przy­go­to­wa­li pięk­ne pra­ce dom­ków dla pta­ków w ramach kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go przez WDK w Wie­ru­szo­wie. Wpły­nę­ło bar­dzo dużo, cie­ka­wych prac. Cie­szy fakt, że wyko­na­ne pra­ce były prze­my­śla­ne, wyko­na­ne z mate­ria­łów natu­ral­nych, z recy­klin­gu. Nie­któ­re z nich mia­ły cha­rak­ter świą­tecz­ny. Moż­na było je podzi­wiać na szkol­nej wysta­wie, zanim zosta­ły prze­ka­za­ne do WDK. Karm­ni­ki te wezmą […]


Czy­taj dalej …

Mikołajkowy konkurs z języka niemieckiego

6 grudnia 2019
W dniu 4 grud­nia 2019r ucznio­wie ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, z klas IV-VIII wzię­li udział w miko­łaj­ko­wym kon­kur­sie z języ­ka nie­miec­kie­go. Zada­nie kon­kur­so­we spraw­dza­ło zna­jo­mość słow­nic­twa świą­tecz­ne­go, uczest­ni­cy musie­li wyka­zać się zna­jo­mo­ścią słow­nic­twa z zakre­su: czę­ści gar­de­ro­by Świę­te­go Miko­ła­ja , ozdób cho­in­ko­wych, potraw świą­tecz­nych, tra­dy­cji bożo­na­ro­dze­nio­wych. Mistrza­mi kon­kur­su oka­za­li się: Kate­go­ria I- kla­sy IV‑V Sku­pień […]


Czy­taj dalej …

EuroWeek — Szkoła Liderów

6 grudnia 2019
W dniach 28.11–02.12.2019r. ucznio­wie klas VII i VIII uczest­ni­czy­li w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym dla dzie­ci i mło­dzie­ży “Euro­we­ek — Szko­ła Lide­rów”.  Zaję­cia odby­wa­ły się w Mię­dzy­gó­rzu, malow­ni­czo poło­żo­nej miej­sco­wo­ści w Kotli­nie Kłodz­kiej. Wyjazd miał na celu dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych w zakre­sie języ­ka angiel­skie­go oraz kształ­to­wa­nie zdol­no­ści przy­wód­czych uczest­ni­ków. Ponad­to ucznio­wie uczy­li się wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści, komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej oraz roz­wi­ja­li kre­atyw­ność. Nasz wyjazd […]


Czy­taj dalej …