Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Europejski Dzień Języków Obcych

2 października 2019
26 wrze­śnia odbył się w naszej szko­le Euro­pej­ski Dzień Języ­ków Obcych. Zgod­nie z zało­że­nia­mi Rady Euro­py, zasad­ni­czym celem  obcho­dów Dnia Języ­ków jest pod­no­sze­nie  świa­do­mo­ści w zakre­sie: bogac­twa i róż­no­rod­no­ści  języ­ko­wej  Euro­py, któ­re nale­ży pie­lę­gno­wać i roz­sze­rzać; potrze­by zwięk­sza­nia zakre­su naucza­nych języ­ków (tak­że tych mniej zna­nych i uży­wa­nych), co  skut­ko­wać będzie roz­sze­rze­niem  wie­lo­ję­zycz­no­ści; potrze­by osią­ga­nia […]


Czy­taj dalej …

„Ostatni taki jarmark”

30 września 2019
Ostat­nia nie­dzie­la wrze­śnia 2019 roku była oka­zją do odtwo­rze­nia ostat­nie­go jar­mar­ku 1939 roku w Wie­ru­szo­wie. 29 wrze­śnia na ryn­ku wie­ru­szow­skim odby­ła się insce­ni­za­cja „Ostat­ni taki jar­mark” połą­czo­na z wido­wi­skiem histo­rycz­nym inspi­ro­wa­nym auten­tycz­ny­mi wyda­rze­nia­mi z powia­tu wie­ru­szow­skie­go we wrze­śniu 1939 roku. Na wie­ru­szow­skim ryn­ku, tak jak 80 lat temu, roz­sta­wio­no stra­ga­ny, przy­go­to­wa­no miej­ską kawia­ren­kę, poja­wi­li się kugla­rze oraz dzie­ci […]


Czy­taj dalej …

Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych

26 września 2019
25 wrze­śnia 2019 r., na kom­plek­sie boisk pił­kar­skich im. Wło­dzi­mie­rza Smo­lar­ka w Unie­jo­wie, odbył się Finał Woje­wódz­ki w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły uczen­ni­ce w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: Igrzy­ska Dzie­ci rocz­nik 2007 i młod­si — Puchal­ska Maria oraz Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej rocz­nik 2005–2006 — Dąbik Mał­go­rza­ta. […]


Czy­taj dalej …

Sprzątanie Świata 2019

25 września 2019
Kolej­ny raz jak co roku Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach wzię­ła udział w ogól­no­pol­skiej akcji Sprzą­ta­nia Świa­ta. Cała spo­łecz­ność uczniow­ska wraz z opie­ku­na­mi uda­ła się w róż­ne miej­sca naj­bliż­szej oko­li­cy, aby posprzą­tać swo­je oto­cze­nie. Była to cie­ka­wa lek­cja eko­lo­gii dla wszyst­kich. W obec­nym cza­sie, kie­dy temat czy­stej pla­ne­ty jest tak wszech­obec­ny, kształ­to­wa­nia poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści za naszą Zie­mię, […]


Czy­taj dalej …

Dzień Przedszkolaka w Pieczyskach

24 września 2019
“Przed­szko­lak dobrze wie, że kie­dy 20 wrze­śnia zbli­ża się, od naj­młod­sze­go, aż po star­sza­ka wszy­scy świę­tu­ją Dzień Przed­szko­la­ka.” Tego dnia dzie­ci z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z gru­py 3–4 lat­ków zosta­ły zapro­szo­ne do wspól­ne­go świę­to­wa­nia. Przed­szko­la­ki bar­dzo aktyw­nie uczest­ni­czy­ły w zaba­wach, grach i tań­cach. Wspól­nie wyko­na­ły pra­cę pla­stycz­ną, wzię­ły udział w balo­no­wym przy­ję­ciu. Za wspól­ne zaba­wy każ­dy […]


Czy­taj dalej …

To nasza tradycja

22 września 2019
Tra­dy­cyj­nie, kalen­darz wyda­rzeń naszej szko­ły, uwzględ­nił udział w Impre­zie Inte­gra­cyj­nej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Sto­wa­rzy­sze­nie Inte­gra­cyj­ne Klub Otwar­tych Serc w Wie­ru­szo­wie i Gmin­ny Ośro­dek Spor­tu i Tury­sty­ki. Dru­ży­na  w skła­dzie: Hania Zna­mi­row­ska, Dawid Szczer­buk, Maciek Tęsio­row­ski, Mar­ty­na Kik, Tomek Kos, uczest­ni­czy­ła w wie­lu kon­ku­ren­cjach. To kolej­ne przed­się­wzię­cie poka­zu­ją­ce, że ucznio­wie naszej szko­ły są otwar­ci na inte­gra­cję z nie­peł­no­spraw­ny­mi kole­żan­ka­mi i kole­ga­mi z innych […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych

19 września 2019
19 wrze­śnia w Gale­wi­cach odby­ły się Mistrzo­stwa Powia­tu w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Maria Puchal­ska, Mar­cel Muro­wa­ny i Nor­bert Sto­lar­ski w gru­pie młod­szej oraz Mał­go­rza­ta Dąbik, Dawid Szczer­buk i Karol Śliw­ka w gru­pie star­szej. Do fina­łu woje­wódz­kie­go, któ­ry odbę­dzie się 25 wrze­śnia w Unie­jo­wie zakwa­li­fi­ko­wa­ły się Maria Puchal­ska — miej­sce IV oraz Mał­go­rza­ta Dąbik — miej­sce V. Gra­tu­lu­je­my […]


Czy­taj dalej …

Bezpieczeństwo – spotkanie z policjantem

19 września 2019
W naszej szko­le duży nacisk kła­dzie się na bez­pie­czeń­stwo. W ramach edu­ka­cji w tym kie­run­ku, 19 wrze­śnia ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z przed­sta­wi­cie­lem Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie — aspi­ran­tem szta­bo­wym Damia­nem Paw­la­kiem. Poli­cjant omó­wił zasa­dy poru­sza­nia się po uli­cy, chod­ni­ku i pod­czas jaz­dy rowe­rem. Przy­po­mniał o nie­bez­pie­czeń­stwach, jakie mogą czy­hać na dzie­ci w kon­tak­tach z obcy­mi, omó­wił spo­so­by uni­ka­nia […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Indywidualnych Biegach Przełajowych

17 września 2019
17 wrze­śnia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Wysza­no­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Zawo­dy roz­gry­wa­no w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: rocz­nik 2007 i młod­si oraz rocz­nik 2006–2005. Szko­łę w Pie­czy­skach repre­zen­to­wa­li: Maria Puchal­ska ‑10 miej­sce, Nor­bert Sto­lar­ski — 7 miej­sce, i Mar­cel Muro­wa­ny — 9 miej­sce w gru­pie młod­szej oraz Dawid Szczer­buk — 5 miej­sce, […]


Czy­taj dalej …