Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Witaj szkoło! — Rok szkolny 2019/2020

15 września 2019
W dniu 2 wrze­śnia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2019/2020. W pięk­nie wyre­mon­to­wa­nej szko­le zebra­li się ucznio­wie, nauczy­cie­le i rodzi­ce. Wszy­scy peł­ni wspo­mnień z tego­rocz­nych waka­cji wró­ci­li w mury naszej szko­ły. Cała uro­czy­stość roz­po­czę­ła się od hym­nu pań­stwo­we­go, następ­nie Pani Dyrek­tor przy­wi­ta­ła wszyst­kich zebra­nych i odda­ła głos uczniom, któ­rzy przed­sta­wi­li krót­ką […]


Czy­taj dalej …

Drugoklasiści laureatami konkursu

9 września 2019
Kla­sa II zna­la­zła się w gro­nie lau­re­atów I Edy­cji Kon­kur­su „Nie­sa­mo­wi­ty Świat Higie­ny Jamy Ust­nej”. Reali­zu­jąc w ubie­głym roku szkol­nym pro­gram edu­ka­cji sto­ma­to­lo­gicz­nej Insty­tu­tu Blend-a-med. Oral‑B ucznio­wie wspól­nie wyko­na­li pra­cę pla­stycz­ną, któ­ra zosta­ła wyróż­nio­na. Dzie­ci otrzy­ma­ły zesta­wy do higie­ny jamy ust­nej w posta­ci kosme­tycz­ki, w któ­rej zna­la­zły się: pasta do zębów Oral‑B, ręcz­ni­czek i kube­czek mar­ki […]


Czy­taj dalej …

Rozpoczęcie roku szkolnego

30 sierpnia 2019
Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2019/2020 odbę­dzie się 2 wrze­śnia 2019 r. o godz 9.00 w budyn­ku szko­ły. Dowóz uczniów na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go: 8.30 Klat­ka odwóz 10.30 spod szko­ły. […]


Czy­taj dalej …